Open search

  Insta on vastuullinen perheyhtiö

  Suomalaisena, riippumattomana perheyrityksenä ja turvallisen digitalisaation edelläkävijänä me Installa ajattelemme huomista jo tänään. Kehittämämme ratkaisut ja toimintamallit ovat tehokkaita, kestäviä ja turvallisia niin ihmisille, yhteiskunnalle kuin ympäristölle.  

  Tuemme asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa omilla vastuullisuusteoillamme. 

  Yhtiömme yritysvastuullisuutta ohjaavat arvot, missio ja visio. Missiomme mukaisesti Installa on keskeinen yhteiskunnallinen rooli, ja siksi vastuullisuus on yhtiön toiminnan ytimessä ja näkyy päivittäisessä toiminnassamme.

  Meille on tärkeää ottaa huomioon toimintamme vaikutukset kaikkien sidosryhmien näkökulmasta: asiakkaat, omistajat, henkilöstö, kumppanit ja yhteiskunta. Kun vastuullisen yhtiön oma talous on kunnossa, sillä on hyvät edellytykset huolehtia ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta. Kehittämällä toimintaamme pitkäjänteisesti huolehdimme henkilöstöstä.

  Eettisten periaatteidemme tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Haluamme varmistaa toimitusketjun vastuullisuuden ja luotettavuuden.

  Lataa Instan eettinen ohjesääntö ja toimintaperiaatteet

   

   

  Sitoumus eettiseen ohjesääntöön ja toimintaperiaatteisiin

  Yhteiskunta

  Yhteiskuntavastuu

  Ympäristö

  Ympäristövastuu

  Lupauksemme-blue

  Huolehdimme asiakkaidemme huomisesta

  Yhteiskunta

  Instan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toimia vastuullisena työnantajana.

  Arvot ja luottamus ovat koko toimintamme perusta. Otamme huomioon toimintamme vaikutukset. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja kannamme yhteiskuntavastuumme: huomioimme ympäristön ja yhteiskunnan, yritykset ja organisaatiot sekä yksilönAuttamalla asiakkaitamme menestymään vaikutamme työpaikkojen säilymiseen Suomessa. 

  Ympäristö

  Tavoitteenamme on kestävä kehitys, ja autamme myös asiakkaitamme toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti: digitalisaation avulla pienennämme asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Kunnioitamme toiminnassamme ympäristöä ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti. Installa on käytössään ISO 14000 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja yrityksen hallituksen hyväksymä ympäristöpolitiikka, joka asettaa ympäristötoiminnan tavoitteet. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä. Parannamme henkilökuntamme ja sidosryhmien ympäristötietoutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan. 

  Päämäärämme ja tavoitteemme ovat: 

  • Energian kulutuksen vähentäminen suhteessa henkilömäärään
  • Jätteiden keräyksen ja kierrätyksen tehokas ohjaaminen ja jätteen määrän minimoiminen sekä tavarantoimitusketjun kehittäminen ympäristömyönteisempään suuntaan
  • Hankintatoiminnan ympäristötietouden lisääminen

  Insta seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kehittäessään toimintojaan. 

  Työyhteisö

  Strategiamme ydintekijöitä ovat sekä asiakaskeskeisyys että osaava ja sitoutunut henkilöstö. Välitämme aidosti työntekijöistämme ja pyrimme mahdollistamaan sopivan työn ja vapaa-ajan tasapainon. Tavoitteenamme on, että henkilöstömme voi hyvin ja kehittyy kanssamme.

   

  Lue lisää, miten työntekijät huomioidaan Instassa

  Vastuullisuus on luottamuksellisen liiketoiminnan perusedellytys.

  Liiketoiminta

  Installa on pitkä 60-vuotinen historia ja kulttuurimme ytimessä on kauas tulevaisuuteen katsominen.

  Insta pyrkii takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa ja ottaa osaa huoltovarmuutta edistävään kansalliseen toimintaan. Huolehdimme asiakkaidemme huomisesta ja pyrimme toiminnallamme edistämään osaltamme asiakkaidemme toiminnan jatkuvuutta. 

  Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja määräyksiä sekä kilpailulainsäädäntöä. Lahjomattomuus ja luottamuksellisuus ovat liiketoimintamme kulmakiviä. Hyvän hallintotavan mukaisesti tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joilla niihin on oikeus. 

  Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan yrityksen sekä sidosryhmiemme immateriaalioikeuksia. Henkilöstöllämme on oikeus käyttää yhtiön omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja velvollisuus suojella sitä menetyksiltä tai luvattomalta käytöltä.

  Lataa Instan eettiset periaatteet

  Toimittajat ja kumppanit

  Vastuullisuus asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan on luottamuksellisen liiketoiminnan perusedellytys. Instaan on lupa luottaa ja luottamus on ansaittu teoilla ja päivittäisellä toiminnallamme. 

  Kohtelemme toimittajiamme ja kumppaneitamme ammattimaisesti ja asianmukaisesti. Edellytämme arvoketjun eri vaiheisiin kuuluvilta liikekumppaneiltamme vastuullista toimintatapaa ja eettisten periaatteiden noudattamista.
   
  Tarkistamme perusteellisesti meille keskeisten alihankkijoidemme ja käyttämiemme konsulttien taustat ja edellytämme heiltä tarkoituksenmukaista toimialaosaamista sekä hyvämaineisuutta ja nuhteettomuutta.

  Turvallisuus

  Instan tavoitteena on toimia luotettavana yhteistyökumppanina, mikä edellyttää tinkimätöntä turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista kaikessa toiminnassa. Omien prosessiemme luotettavuus ja tietoturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

  Teemme perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen kaikille työsuhteeseen tuleville ja perehdytämme uudet työntekijät huolellisesti. Henkilöstömme työskentelee turvallisissa tiloissa ja ylläpidämme osaamistamme muun muassa säännöllisillä turvallisuuskoulutuksilla. Pidämme Instassa huolta siitä, että prosessimme ovat turvallisia ja täyttävät asiakkaidemme tiukimmatkin vaatimukset.

  Kannamme toimintaamme liittyen vastuun työyhteisöstä, asiakkaista, sidosryhmistä sekä ympäristöstä - turvallisuudesta tinkimättä.
   

  Lue lisää, miten huomioimme vastuullisuuden turvallisuuspalveluissamme

  Perheyritys-blue

  Työyhteisö & hyvinvointi

  Toimitusketju

  Vastuullinen, kestävä toimitusketju

  Certified security-1

  Turvallisuus

  Kohdemarkkinat

  Strategiamme ytimessä on asiakaslähtöisyys. Kohtelemme asiakkaitamme rehellisesti ja luottamuksella. Asiakastyytyväisyytemme on korkea.
   
  Teollisuuden eri alojen, kriittisen infrastruktuurin sekä ilmailu- ja korkeateknologia-alojen lisäksi Instaan luottavat muun muassa viranomaisorganisaatiot, julkishallinto ja julkinen sektori.
  Huomioimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan odotukset ja lisäarvon tuottamisen kaupalliset näkökulmat.