• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Oikea tieto oikeaan aikaan kaikissa olosuhteissa

Suunnittelemme johtamisjärjestelmiä niin esikuntatasolle kuin kenttäjohtamisen tarpeisiin. Ymmärrämme koko komentoketjun saumattoman yhteistoiminnan merkityksen ja toimitamme myös puolustuksen kokonaisjärjestelmiä.  

Tyypillistä toimittamillemme johtamis- ja kokonaisjärjestelmille on verkostokeskeisyys, kansallinen sekä kansainvälinen yhteensopivuus, korkea tietoturva sekä sisäänrakennetut koulutusominaisuudet. Suunnittelemamme johtamisjärjestelmät integroidaan osaksi asiakkaan toimintaympäristöä. 

Tehtäväkriittiset johtamisjärjestelmämme suunnitellaan ja kehitetään käytettäväksi operatiivisessa ympäristössä, jossa niiden toimintaa pyritään vaikeuttamaan ja estämään sekä fyysisin että tietoteknisin vaikuttamiskeinoin. Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien on oltava taistelunkestäviä ja toimittava luotettavasti olosuhteissa, joissa tietoliikenneyhteyksien laatu ja olemassaolo vaihtelevat ajan kuluessa ja joissa järjestelmiin pyritään vaikuttamaan tietoverkkojen kautta.

Johtokeskus- ja operaatiokeskusratkaisut

Johto- ja operaatiokeskustason johtamisjärjestelmät tukevat suunnittelua, toimeenpanoa ja reaaliaikaista johtamista puolustushaarakohtaisissa ja yhteisoperaatioissa. Korkea suorituskyky, taistelunkestävyys ja luotettava tietoturva yhdistettynä reaaliaikaiseen tiedon hajauttamiseen tarjoavat ihanteelliset olosuhteet laajamittaisen tilannekuvan muodostamiselle ja ilmapuolustuksen johtamiselle. Kaikki järjestelmän sisältämä tieto, mukaan lukien tunnistettu joint-tilannekuva (COP), on hajautettavissa kaikkiin järjestelmän solmuihin. Lisäksi johtamisjärjestelmän sisällä voidaan luoda reaaliaikaisia tilannekuvia erityistarpeisiin. Link 16 -integraatio ja sotilasstandardien mukaisuus tarjoavat järjestelmän käyttäjille eri tasoilla yhteistoimintakyvyn kansallisissa sekä kansainvälisissä operaatioissa.

Ratkaisumme perustuvat:
  • Moderneihin mutta testattuihin teknologiaratkaisuihin
  • Hyvään käytettävyyteen
  • Alustariippumattomuuteen

Kenttäjohtamisen ratkaisut

Kenttäjohtamisjärjestelmä on johtamisjärjestelmä taisteleville joukoille, joille tilannetietoisuus on tehokkaan toiminnan edellytys. Järjestelmä antaa edellytykset nopealle päätöksenteolle tarjoamalla johtajan käyttöön reaaliaikaisen tilannekuvan ja tiedon käytettävissä olevista resursseista.

Oleellinen osa järjestelmää ovat asejärjestelmäliitynnät, jotka mahdollistavat eri asejärjestelmien liittämisen osaksi integroitua johtamisjärjestelmää. Ratkaisu on tarkoitettu taistelevien joukkojen reaaliaikaiseen johtamiseen nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joten suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet siihen liittyvät erityispiirteet.

Liikkuva taistelunjohto

Liikkuva taistelunjohtojärjestelmä on johtamisjärjestelmäratkaisu tilanteisiin, joissa nopea liikkuvuus on kriittistä. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun taistelunjohtamiseen ja tilannetietoisuuden ylläpitämiseen, mutta ei edellytä kiinteitä operointitiloja.
Järjestelmä mahdollistaa sensorien ja tuliyksiköiden toiminnan johtamisen siten, että uhkaavat kohteet pystytään havaitsemaan ja torjumaan tehokkaasti. Taisteleville joukoille voidaan tarjota tarkka ja yhtenäinen tilannekuva, joka on muodostettu yhdistämällä paikallisesti toimivien sensorien muodostama tilannekuva ja valtakunnallinen tilannekuva.

Ratkaisu on tarkoitettu erityisesti paikallisen tason taktiseen johtamiseen, joten suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet siihen liittyvät erityispiirteet.

Asejärjestelmäintegraatio

Ohjus-, kommunikaatio-, sensori- ja elektronisen sodankäynnin järjestelmäintegrointi ovat esimerkkejä asejärjestelmäintegraatio-osaamisestamme. Ratkaisut vaihtelevat yksittäisten komponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta laajojen järjestelmien kokonaistoimituksiin. Asiakaskohtaiset järjestelmäkokonaisuudet sisältävät sulautetut järjestelmä-, ohjelmisto- ja laitteistoratkaisut, turvallisuussuunnittelun sekä elinkaaren mittaiset tukipalvelut.

Toimimme aina kumppanuussuhteessa joko loppuasiakkaan tai loppuasiakkaan valitseman järjestelmätoimittajan kanssa. Meillä on kyky toimia osana vaativia kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja. Verkostoitumalla sekä kotimaisten että ulkomaisten suunnittelu- ja valmistusalihankkijoiden kanssa pystymme vastaamaan vaativiin haasteisiin joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Yli 20 vuoden ajan olemme osallistuneet Suomen puolustusvoimien ilmapuolustuksen järjestelmähankkeisiin joko modernisoimalla olemassa olevia järjestelmiä tai osallistumalla uusien järjestelmien toteuttamiseen.

Johtamisjärjestelmillä integraatio C2-koulutusjärjestelmään

Kehittämillämme johtamisjärjestelmillä on tehokas integraatio C2-koulutusjärjestelmään, mikä mahdollistaa simulointiin joko kokonaan tai osin pohjautuvien harjoitusten läpiviennin. Toimintaympäristön, johtamisketjun ja datan simulointi mahdollistavat erittäin kustannustehokkaan sekä turvallisen tavan viedä läpi laajojakin harjoituksia, joissa kaikki osapuolet toimivat saman peliskenaarion pohjalta. HLA:ta käytetään hyödyksi yhtenä vaihtoehtoisena tapana liittää toisiinsa samassa simuloidussa ympäristössä sijaitsevia osapuolia standardinmukaisin menetelmin.

Jätä yhteydenottopyyntö