Sininen pilvi säteiden kera

Tietoturva

Mikä on yrityksesi tietoturvan taso?

Selkeä ja vahva tietoturva kasvattaa luottamusta ja minimoi riskit

Tietoturva: Riskit ja ratkaisut yrityksen tietoturvalle

Vahvalla tietoturvalla voidaan taata tietojen luottamuksellisuus sekä suojaus tietoturvariskien, kuten tietomurtojen, varalta. Tietoturvan perustana ovat tiedon suojaamiseen tarkoitetut fyysiset ja digitaaliset ratkaisut, mutta se kattaa myös ihmisten koulutuksen ja koko organisaation laajemman tietoturvapolitiikan. Riskien minimoimisen lisäksi, tietoturva on merkittävä osa positiivista asiakaskokemusta sekä kilpailuedun rakentamista.

KILPAILUETU JA VAATIMUS

Mitä on tietoturva?

Hyvällä tietoturvalla varmistetaan, että tieto on luottamuksellista ja eheää. Lisäksi tiedon on oltava käyttäjiensä saavutettavissa ja käytettävissä. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan, että vain asianomaiset henkilöt ovat oikeutettuja pääsemään käsiksi tietoon, eikä mikään ulkopuolinen taho uhkaa sitä. Eheys puolestaan viittaa tiedon käsittelyyn sekä oikeuksiin tiedon muuttamiseksi. Tiedon ollessa ehyttä, vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus muuttaa sitä.

Hyvän tietoturvan merkitys on korostunut entisestään hyvässä käyttäjäkokemuksessa. Yritykset voivat hyödyntää vahvaa tietoturvaansa kilpailuetuna, varsinkin tietoturvaongelmien ja -kysymysten noustessa julkisuuteen ja yleiseksi huolenaiheeksi. Vahva tietoturva ei kuitenkaan ole ainoastaan myyntivaltti tai tapa erottua kilpailijoista, sillä laki velvoittaa digitaalisia palveluntarjoajia ja muita vastaavia toimijoita takaamaan tietoturvansa turvallisuus.

Tietoturvan ja tietosuojan ero

Tietosuoja- ja turva ovat kaksi läheistä käsitettä, jotka ymmärrettävästi menevät monella sekaisin ja saavat usein saman merkityksen arkikielessä. Molemmat kuuluvat kolmannen aiheen eli kyberturvallisuuden alle. Kyberturvallisuudella viitataan kaikkeen tietoliikenteen ja -verkkojen suojaamiseen erilaisia uhkia vastaan.

Nykypäivän yleisiin kyberuhkiin kuuluvat muun muassa haittaohjelmat, hakkerointi ja pahantahtoiset valtiolliset tahot. Kyberturvallisuus onkin niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnankin turvallisuuden kannalta merkittävä kokonaisuus.

Insta Security Operations Center
Kassakaappi ja avaimia

Tietoturva ja -suoja ovat kuitenkin kaksi erillistä kyberturvallisuuden osa-aluetta:

Siinä missä tietoturvalla nimensä mukaisesti viitataan tiedon turvaamiseen, tietosuojalla pyritään yksityishenkilöiden tietojen asian­mukaiseen käsittelyyn, mukaan lukien keräämiseen ja säilyttämiseen.

Tietoturva on yksi tavoista tietosuojan toteuttamiseen sekä henkilötietojen asianmukaiseen suojaamiseen.

Heikon tietoturvan vaarat yrityksille

  • Tietojenkalastelulla pyritään salasanojen ja luottamuksellisen tiedon urkkimiseen sekä haittaohjelmien levittämiseen. Usein tietojenkalastelu tapahtuu sähköpostitse, mutta rikolliset voivat havitella kohteidensa tietoja myös muilla keinoin, kuten puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa. Tietojenkalasteluviestin tunnistaa usein epäilyttävistä liitetiedostoista, linkeistä sekä kirjoitusvirheistä. 

  • Rikollisten levittämät haittaohjelmat vaarantavat kohteensa laitteen sekä koko tietoverkon turvallisuuden. Haittaohjelmiin kuuluvat muun muassa tietokonevirukset, kiristys- ja vakoiluohjelmat sekä troijalaiset, jotka tartuttaessaan laitteen voivat saada aikaan merkittävää taloudellista vahinkoa, tietojen menetystä ja mainehaittoja.

  • Tietomurto on luvaton tunkeutuminen tietojärjestelmiin ja laitteisiin, jonka tavoitteena on tietojen varastaminen, tuhoaminen ja muu taloudellinen haitta kohteelle. Tietomurron kohteeksi joutuminen on esimerkiksi yrityksille mainehaitta, minkä lisäksi tietoturvan laiminlyönnistä johtuva tietomurto voi johtaa merkittäviin seurauksiin, kuten sakkoihin.

  • Kyberhyökkäyksillä, kuten DoS- eli palvelunestohyökkäyksillä, rikolliset pyrkivät häiritsemään kohteensa tietoverkkoa tai kaatamaan sen kokonaan. Tavoitteena voi myös olla murtautua kohteen tietoihin tai levittää haittaohjelmia. 

  • Hakkerointi tapahtuu usein huomaamattomasti rikollisen soluttautuessa kohteensa tietoverkkoon esimerkiksi tietojen urkkimista ja haavoittuvuuksien etsimistä varten. Yritykset voivat palkata myös niin sanottuja valkohattuhakkereita testaamaan omaa tietoturvaansa oikeiden pahantahtoisten hakkereiden varalta.

Tietoturvaratkaisut yrityksille ja organisaatioille

Vahva tietoturva on monen asian summa, minkä lisäksi yrityksiä ja organisaatioita uhkaa laaja joukko tietoturvauhkia ja -vaatimuksia. Oikeanlaisella suojauksella ja varautumisella yritykset voivat ennaltaehkäistä tietoturvariskejä toteutumasta sekä reagoida asianmukaisesti kriisitilanteissa. Oikeanlaisten tietoturvatoimien avulla taataan liiketoiminnan jatkuvuus sekä voidaan minimoida taloudelliset menetykset ja tietoturvaloukkauksesta seuraava mainehaitta.

Palveluitamme

korkean turvatason VPN

VPN-palvelut

Tietoliikenneyhteyksien suojaaminen korkean turvatason VPN-palvelulla mahdollistaa turvallisen työskentelyn niin kotitoimistolta kuin ulkomailta käsin. Salattu VPN-yhteys on hyödyksi erityisesti etätyössä, kun käyttäjän on saatava pääsy arkaluontoiseen tietoon työssään. Tarjoamme asiakkaillamme TL III/TL IV -tason salausratkaisun myös palveluna.

24/7

SOC-palvelut

Kyberoperaatiokeskus (SOC) valvoo yrityksen tietoturvaa, antaen kokonaistilannekuvaa vuorokauden ympäri. SOC-palvelukeskus tunnistaa ja reagoi poikkeamiin, kuten kyberhyökkäyksiin ja muihin tietoturvauhkiin. Instan koulutetut ja sertifioidut tietoturva-asiantuntijat ovat valmiina reagoimaan uhkiin asiakkaidemme tietoturvassa nopeasti ja hallitusti.

Tietosuojapalvelut

Henkilötietojen käsittely on tärkeä osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa, ja sen laiminlyönti voi johtaa merkittäviin haittoihin. Toimiva tietosuoja on lisäksi huomattava kilpailuetu ja tapa voittaa asiakkaiden luottamus. Yhdessä tietosuoja-asiantuntijoidemme kanssa, tarjoamme kaikki tietosuojan osa-alueet kattavat tietosuojapalvelut johtamisesta ja hallinnasta käytännön toteutukseen. Kaiken perustana on asiakkaidemme liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtäminen.

SIEM-ratkaisut ja lokienhallinta

SIEM-järjestelmä (Security Information and Event Management) havaitsee uhat, jotka voivat jäädä palomuureilta ja muilta tietoturvaratkaisuilta huomaamatta. Järjestelmä antaa jatkuvan tilannekuvan tietoverkon- ja järjestelmien tapahtumista sekä auttaa havaitsemaan mahdolliset hyökkäykset sekä reagoimaan niihin. Instan SIEM-ratkaisut ovat saatavilla joko järjestelmätoimituksena tai jatkuvana palveluna joustavasti yrityksesi tarpeista riippuen.

Tietoturvan harjoitus- ja asiantuntijapalvelut

Tietoturvariskien tiedostaminen ja niihin varautuminen auttavat minimoimaan mahdollisten kriisitilanteiden seurauksena syntyviä aineellisia ja aineettomia vahinkoja. Erityisesti yrityksen johdon on oltava varautunut ja tietoinen tietoturvaan kohdistuvista riskeistä, sekä pystyttävä toimimaan kriisitilanteissa ja takaamaan liiketoiminnan jatkuvuus.

ISO27001 standardi apuna tietoturvassa
KYBERMITTARI

Mikä on yrityksesi tietoturvan taso?

Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittari auttaa tunnistamaan yrityksesi kyberturvallisuuden kypsyystason. Mittari on vapaasti käytettävissäsi ja kattaa kyberturvallisuuden eri osa-alueet riskienhallinnasta tilannekuvaan ja johtamisesta palveluiden suojaamiseen. Yhdessä Instan asiantuntemuksen kanssa, Kybermittari on arvokas työkalu tietoturvan kehityskohteita tunnistamiseksi sekä liiketoiminnan turvaamiseksi.

Tutustu tarkemmin Instan kyberturvallisuuden palveluihin ja ratkaisuihin. Avullamme tunnistat yrityksesi tietoturvan heikot kohdat, suojaat tietoturvan kannalta kriittiset kohteet sekä parannat valmiuttasi reagoida kriisitilanteissa.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.