Tampereen vesi

4 - 11 - 2021 - Referenssit

Turvallinen valvomoratkaisu myös tulevaisuuden tarpeisiin

Tampereen Vedellä on meneillään Instan kanssa poikkeuksellisen laaja automaatiojärjestelmien valvomoiden uudistushanke, jolla saavutetaan lisää käytettävyyttä ja toimintavarmuutta. Uudistuksen myötä dataa voidaan kerätä ja hyödyntää aiempaa monipuolisemmin myös muissa järjestelmissä. Uusi pohja mahdollistaa erilaisten käyttöympäristöjen kuten johdon tilannekuvan luomisen, jolla on mahdollista tehdä entistä parempia toimintaa ohjaavia päätöksiä.

ValvomoAutomaatioKriittinen infraModernisointiData
Tampereen vesi

Tampereen Vesi on kunnallinen vesihuoltoalan liikelaitos, joka tuottaa puhdasta ja korkealaatuista talousvettä tamperelaisille ja osin naapurikuntien asukkaille lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Suurin osa juomavedestä tehdään Roineen ja Näsijärven vedestä. Liikelaitos kehittää vesihuoltoaan jatkuvasti kasvavan kaupungin tarpeisiin.

Tampereen Veden ja Instan historia ulottuu noin parinkymmenen vuoden taa. Yhteistyöhön lukeutuu suurempien projektien ja hankkeiden lisäksi liikelaitoksen automaation ylläpitokumppanuus.

Uudistus lisää käytettävyyttä ja käyttövarmuutta sekä luo pohjan tulevaisuuden kehitysaskeleille

Tampereen Veden automaatiojärjestelmien valvomoilla ohjataan liikelaitoksen vedentuotantoa ja -jakelua sekä jäteveden puhdistusta ja pumppausta. Automaatiojärjestelmien valvomoiden uudistus aloitettiin keväällä 2020, ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2022 kesään mennessä.

Pitkään ylläpidettyjen ja laajennettujen valvomoiden tekninen taso oli Tampereen Veden teknisen asiantuntijan Heikki Syrjälän mukaan vanhentunut, eivätkä tuotetuki tai ominaisuudet vastanneet enää nykypäivän haasteisiin. Syrjälä kertoo, että valvomoiden saneerauksesta keskusteltiin Instan kanssa jo Kaupinojan vedenpuhdistamon valvomosaneerauksen yhteydessä. Aikataulusyistä hanke päätettiin kuitenkin käynnistää vasta viime vuonna.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä käytettävyyttä ja toimintavarmuutta sekä kerätä ja hyödyntää dataa aiempaa monipuolisemmin. Käyttöliittymätasoon keskittynyt kokonaistoimitus sisältää koko järjestelmän perusrakenteen suunnittelun ja toteutuksen, keskitettyjen virtuaaliserveriympäristöjen luomisen, ohjelmoinnin, laitteiden asennuksen, konfiguroinnin ja testauksen sekä käyttöönoton ja koulutuksen. Uudistus luo myös pohjan tekeillä olevalle seuraavalle kehitysaskeleelle, johdon tilannekuvajärjestelmälle.

Valvomoiden hallinnan ja näkymien uudistamisen lisäksi järjestelmään sovitettiin olemassa olevat laitokset, joita on kokonaisuudessaan noin 160. Laitokset uudistetaan vaiheittain – ensin vesilaitokset ja niiden ala-asemat, myöhemmin jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot. Ensimmäiset puhtaan veden laitosten uudistetut valvomot otettiin käyttöön vuoden 2020 lopussa.

– Pitkälle viedyt automaatioratkaisut mahdollistavat laadun tekemisen sekä valvonnan etänä. Automaatiotason noston myötä luotettavuus kasvaa ja varmuus paranee. Tärkeä näkökulma on, että teemme turvallisia ratkaisuja siten, että ne kestävät myös tulevaisuuden tarpeet, Syrjälä sanoo.

Mittaluokaltaan poikkeuksellisen laaja hanke

– Projekti, jossa lähdetään uudistamaan kaikkia valvomoita, on huomattava Tampereen Vedenkin mittakaavassa, Tampereen Veden kehityspäällikkö Risto Mäki summaa.

– Kotimaan vesihuoltoa ajatellen harvalla vesilaitoksella on näin paljon kohteita, kun puhutaan vaikka I/O-pisteistä. Jos ajatellaan vedentuotantoa tai -jakelua, Tampereen Vedellä on useammanlaisia tuotantolaitoksia ja erilaisia jakelujärjestelmiä. Jätevesipuoleltamme löytyy myös erityisprosesseja, kuten biokaasunkäsittelyjä ja jälkikäsittelyjä, jotka vaikuttavat paljon ympäristöasioihin, Syrjälä selittää.

Määritysten teossa hyödynnettiin prosessitekniikan tietoturvavaatimuksia ulkopuolista konsultaatiota apuna käyttäen. Uudistuksen perusratkaisujen pohjalla olevia toimintoja ja ratkaisuja oli pilotoitu ja koestettu jo Kaupinojan saneerauksen yhteydessä.

– Tietoturva- ja käytettävyyspuolella asetetut tavoitteet linjasivat perusratkaisuja jo lähtökohtaisesti. Päävaatimuksena oli tietoturvallinen ympäristö, mikä laitepuolen näkökulmasta tarkoittaa esimerkiksi servereitä, valvomokäyttöliittymiä ja etäkäyttöliittymiä, Syrjälä taustoittaa.

Hankintaprosessin loppuvaiheessa ja sopimusvaiheessa mukana ollut Mäki muistelee asioiden edenneen Instan kanssa tehokkaasti ja nopeasti, ja neuvotteluyhteyden olleen hyvä ja avoin. Vaiheiden jaksotus suunniteltiin tarkkaan jo aloitusvaiheessa.

– Näin suuren järjestelmän yhtäkkinen muuttaminen ei käytännössä ole mahdollista. Tästä syystä otimme työn alle aina yhden kohteen tai kohderyhmän kerrallaan, ja teimme ne sitten alusta loppuun niin valmiiksi kuin mahdollista. Samalla hankkeen tavoitteiksi otettuja perusajatuksia – esimerkiksi sen, että käyttöympäristö, näkymät ja toiminnallisuudet ovat yhtenäiset – vietiin kohde kohteelta eteenpäin, Syrjälä kuvailee.

Joustavaa toimintaa sekä hyviä, asiakkaan toiveet huomioivia ratkaisuja

Syksyllä 2021 hanke on edennyt yli puolen välin, ja puhdasvesipuolen kohteet on pääsääntöisesti siirretty uuteen järjestelmään. Syrjälä kertoo tekemisen käynnistyneen luontevasti ja edenneen nopeasti. Hän arvioi Instan työmäärä- ja aika-arvioiden pitäneen ja teknisiin ratkaisuihin löytyneen asiantuntemusta ja näkemystä.

Haastetta työhön ovat tuoneet monenlaiset kohteet, joissa näkyy paitsi aikakautensa, myös tekijänsä kädenjälki.

– Järjestelmän kohteet ovat aikansa lapsia. Niitä on lisätty tai saneerattu niillä ratkaisuilla, mitkä kulloinkin ovat olleet mahdollisia. Tekijän kädenjälkikin on näkynyt, ja ratkaisut ovat olleet vähän erilaisia monella tapaa. Nyt kun koko järjestelmä on saatu tehtyä yhtenäiseksi, se näyttää hyvältä. Näin loppua kohden vaikuttaa, että pääsemme hyvinkin maaliin niin, että kokonaisuus vastaa alkuperäisiä tavoitteita, Syrjälä selittää.

Instan toiminta saa Tampereen Vedeltä kiitosta muun muassa joustavuudesta.

– Olen ollut erittäin tyytyväinen joustavuuteen, jolla Insta on suhtautunut toiveisiimme muuttaa jotain jo kertaalleen toteutettuja asioita, Kaupinojan pintavesilaitoksesta vastaava prosessi-insinööri Jaska Lähde kiittelee.

Lähde kertoo kokeneensa uuden järjestelmän helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi.

– Vanhaan järjestelmään verrattuna tässä on erittäinkin paljon uusia toimintoja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Käyttöhenkilökunnan puolelta tuli kehuja etenkin pikatrendiominaisuudesta, jota ei vanhassa järjestelmässä ollut, hän sanoo.

Myös Mäki näkee, että kehitystyötä on viety eteenpäin joustavasti ja Tampereen Veden toiveet huomioiden.

– Insta on paitsi tarjonnut järjestelmän sallimissa rajoissa hyviä räätälöityjä ratkaisuja ja tuonut toimivia ajatuksia meille pohdittavaksi, ottanut myös meidän ideoitamme mukaan. Olemme kehittäneet valvomojärjestelmää hyvässä yhteistyössä koko hankkeen keston ajan, mihin olen oikein tyytyväinen, Mäki kertoo.

– Projektinvetonäkökulmasta katsoen on positiivista, ettei toimittaja lähde liikkeelle siitä, että tämmöisen te ostitte ja tämmöisen saatte, vaan taustalla on pyrkimys tehdä hyvä, ellei jopa paras, mitä sillä hetkellä on mahdollista toteuttaa. Ollaan tehty hyvää yhteistyötä, Syrjälä arvioi.

Prosessidataa voidaan hyödyntää jatkossa muissakin järjestelmissä

Käyttäjälle näkyvien valvomonäkymien ja ominaisuuksien taustalla vaikuttavat kehitystyöt mahdollistavat ratkaisujen eteenpäin viemisen jatkossakin.

– Perusasiat ovat nyt kunnossa ja niiden pohjalle voi luoda omanlaisiaan käyttöympäristöjä. Seuraava jatkokehitys on jo käynnistynyt. Tällä johdon tilannekuvalla pyritään rakentamaan online-tilannekuvaa myös heille, jotka eivät ole suoraan tekemisissä prosessiautomaation kanssa. Prosessiautomaatiosta toimistoympäristöön tuotettavaan online-dataan yhdistetään muun muassa talous- ja kulutustietoja, Syrjälä selittää.

– Erittäin hyvä puoli tässä uudistuksessa oli se, että saamme dataa helpommin ja standardoidummin käyttöön myös muissa järjestelmissä. Jalostamalla ja hyödyntämällä dataa monipuolisesti meidän on mahdollista tehdä entistä parempia päätöksiä toiminnan ohjaamiseksi, Mäki summaa.

Haluaisitko päivittää vesihuollon järjestelmäsi joustavasti ja luotettavasti? Lue lisää:

Vesihuolto

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jarkko Järvilehto

Liiketoimintajohtaja
Suunnittelu
Insta Automation
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi (aiemmin Tampereen vesilaitos) on kunnallinen vesihuoltoalan liikelaitos, joka tuottaa puhdasta ja korkealaatuista talousvettä tamperelaisille ja naapurikuntien asukkaille lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tampereen vesilaitoksen perustamisajankohdaksi katsotaan vuosi 1898, jolloin korkeapaineinen vesilaitos valmistui. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa 156 hengen organisaatio. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2020 oli 66,4 miljoonaa euroa.

Tampereen Vedellä on neljä jätevedenpuhdistamoa Viinikanlahdessa, Raholassa, Polsossa ja Kämmenniemessä. Pintavesilaitoksia on neljä ja pohjavedenottamoita viisi. Vesijohtoverkoston pituus on 812 km. Kaupinojalla sijaitsee liikelaitoksen pisimpään toiminut puhdistuslaitos, jonka raakavesilähteenä toimii Näsijärvi.

Parasta aikaa uudistettava valvomo-ohjelmisto on järjestyksessään Tampereen Veden historian kolmas. Liikelaitos perusti valvomonsa SCADA-pohjaiseen prosessinohjaukseen ja -valvontaan jo 1980-luvulla. Ohjelmiston toisen sukupolven päivityksen toteutti Insta 2000-luvun alkupuolella.

Tampereen Veden toimintaa on vuodesta 2002 lähtien ohjannut ISO 14001 -sertifikaatin mukainen ympäristöjärjestelmä ja vuodesta 2012 myös ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.