• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Vastuullisuutta tulee johtaa ja tekemisen on oltava aitoa

Vastuullisuus on yritysjohdon näkökulmasta johtamista siinä missä muukin: yrityksen tulee tunnistaa megatrendit, niiden kytkennät yrityksen strategiaan ja laatia analyysin pohjalta tarvittavat ohjelmat. Päätöksiä tehdään lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä, niihin liittyvää toimintaa vastuutetaan, johdetaan, ja mitataan, sekä tarkennetaan määrävälein suunnitelmia.

Vastuullisuus on laaja teema, jonka käsittelyä voi olla vaikea hahmottaa. Kuten muitakin megatrendejä, tulisi vastuullisuusteemaan liittyviä asioita käsitellä neutraalista, analyyttisesta perspektiivistä, aktiivisena toimijana, joka voi vaikuttaa omilla valinnoillaan niin omaan kuin asiakkaidensa liiketoimintaan sekä laajemmin yhteiskunnan hyvinvointiin. Varautuminen ja toimintasuunnitelmat ovat ensiarvoisen tärkeitä: kun tapahtuu jotain, se ei tule täytenä yllätyksenä ja tiedämme miten toimia tilanteessa.

Vastuullisuus vaikuttaa kiistatta kuluttajien, asiakkaiden ja sidosryhmien käyttäytymiseen, koko logistiikkaketjuun yksityishenkilöstä yrityksiin. Näitä kytköksiä ja niiden vaikutuksia pitää skenaroida, jotta tiedetään esimerkiksi mitä asioita tulee muuttaa, että täytetään yritystoiminnassa erilaiset kriteeristöt.

Vastuullisuuden johtamisella kilpailuetua

Kun yrityksen tehtävänä on auttaa asiakkaita näiden liiketoiminnassa, pitää kyetä muuntamaan toimintaa vastaamaan vaatimuksia ja trendejä. Yrityksen tulee pohtia millaisia tuotteita ja palveluja tulisi kehittää, jotta vastataan asiakkaiden vastuullisuustarpeisiin ja -haasteisiin. Ne, jotka ovat kehityksen kärjessä, voivat saada myös merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä.

Vastuullisuus tulee olemaan kilpailutekijä myös parhaiden asiantuntijoiden rekrytointimarkkinoilla. Oman työn yhteiskunnallinen merkitys ja oman arvomaailman mukainen toiminta työssä ovat ihmisille enenevästi tärkeää. Silloin kun yrityksessä tehdään paljon tietotyötä, juuri asiakkaiden liiketoiminnan vastuullisuusparannusten kautta voidaan saada aikaan erityisen paljon hyvää.

Yrityksen toimintaan ja johtamiseen kuuluu, että vastuullisuutta mitataan, raportoidaan ja viestitään, sekä huolehditaan kumppani- ja alihankintaverkostosta, edellyttäen samoja standardeja koko ketjulta. Vastuullisuuden mittaaminen voisi näkyä tulevaisuudessa isommin palkitsemisessakin. Se voisi olla yksi kriteeri, kun halutaan muuttaa toimintaa.

Aito vastuullisuus kytkeytyy strategiaan ja arkeen

Vastuullisen tekemisen pitää olla aitoa: se mitä tehdään, kytkeytyy yrityksen strategiaan sekä toimintasuunnitelmiin. Vastuullisuuden tulee olla yhtä luontainen osa toimintaa kuin vaikkapa laatu- tai talousjärjestelmä ja täten sitä pitää toteuttaa arjessa samalla pieteetillä. Valinnat, sitoutuminen ja tekeminen lähtee omasta halusta ja arvomaailmasta – vastuullisuutta ei voi ajatella vain lain kirjaimen täyttämisenä, vaan tulee ymmärtää missä maailmassa nyt eletään ja poistua historian kuplasta. Käytännön elämän vastuullisuus on upotettu yrityksen toimintakulttuuriin, ja näkyy esimerkiksi siinä, että lupaukset pidetään ja henkilökunnasta huolehditaan.

Paras neuvoni onkin: kytke vastuullisuus yrityksen strategiaan, vastuuta tekeminen johtotasolla ja strukturoi seuranta ja mittarit. Huolehdi siitä, että vastuullisuus on arjessa mukana − pajoissa luodut korulauseet eivät itsestään siirry elämään. Näin luot vastuullisella toiminnalla uusia mahdollisuuksia asiakkaillesi, omalle yrityksellesi sekä yhteiskunnalle laajemmin.