• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Älykäs johtamisjärjestelmä vastaa todelliseen suorituskykytarpeeseen

Tulevaisuuden johtamisjärjestelmiltä vaaditaan tukea entistä nopeampaan päätöksenteon sykliin, prosessien ketteröitymiseen sekä rutiininomaisten töiden siirtämiseen koneen hoidettavaksi. Johtamisjärjestelmien kehittämisessä korostuu entistä enemmän niiden kyky vastata todelliseen suorituskykytarpeeseen. Toteutuksessa huomioidaan pitkät elinkaaret, järjestelmäympäristön moninaisuus, teknologioiden nopea kehittyminen ja niiden tuomat mahdollisuudet sekä loppukäyttäjien tarpeet. Samalla huolehditaan korkean tason kyber- ja tietoturvallisuudesta. Tavoitteena on kehittää, operoida ja ylläpitää järjestelmiä, joiden älykkäät ominaisuudet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, kustannustehokkaita ja ketteriä kehittää.

Moninainen ja kehittyvä käyttöympäristö

Nykypäivän johtamisjärjestelmät ovat monimutkaisia järjestelmien kokonaisuuksia, jotka ovat eri aikakausien tuotoksia ja käytettävyydeltään moninaisia. Tyypillisesti niiden käyttöajat ovat pitkiä: järjestelmiä rakennetaan useassa vaiheessa vuosien kuluessa, minkä jälkeen ne ovat käytössä ja ylläpidossa pitkään. Teknologia, doktriinit, uhkakuvat ja ympäröivä maailma ehtivät muuttua tuona aikana moneen kertaan. Tietotekniset ympäristöt ja kapasiteetti sekä ylipäätään datan määrä kasvavat koko ajan. Suljettujen ympäristöjen lisäksi paikkariippumattomat pilviympäristöt mahdollistavat kapasiteettia ja saatavuutta, mikä asettaa haasteita erityisesti informaation turvaamiselle ja koskemattomuudelle. Tässä kehityksessä pitää pysyä mukana, koska Suomi on yhä enemmän riippuvainen globaaleista yhteisöistä ja koska tämä kehityskulku toisaalta mahdollistaa teknologian ja suorituskyvyn kehittämisen osana kansainvälisiä yhteisöjä.

Ajankuvaan kuuluu ennalta-arvaamattomuus, nopealiikkeisyys ja tarve monipuoliselle tilannetietoisuudelle. Tilannetietoisuudessa maa-, ilma- ja meriulottuvuuksien lisäksi mukana on uusina elementteinä kyber- ja avaruus-ulottuvuudet sekä hybridiulottuvuus. Suunta on ollut jo vuosia kohti verkostokeskeisiä operaatioita, network-centric-operations, joissa johtaminen on ajasta ja paikasta riippumattomampaa ja tehokkaampaa ja perustuu yhteiseen tilannekuvaan. Nyt teknologia alkaa olla kypsä hyödynnettäväksi tällä tavalla laajamittaisemmin. Tämän mahdollistavat entistä älykkäämmät johtamis- ja tietoliikennejärjestelmät tekoäly- ja analytiikkaominaisuuksilla.

Tulevaisuuden älykkäät johtamisjärjestelmät

Digitalisaatio tarkoittaa puolustustoimialalla sitä, että syntyy vaiheittain automatisoituja prosesseja, jotka parantavat suorituskykyä. Voidaan sanoa, että tätä kehitystä Insta on toteuttanut tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa jo vuosikymmeniä. Samoin kuin digitalisaatiossa laajemmin, myös älykkäiden ominaisuuksien kohdalla tavoitteena on tehostaa johtamista ja päätöksentekoa suorituskyvyn kohottamiseksi.

Tekoälyllä tai älykkyydellä tarkoitetaan johtamisjärjestelmissä sitä, että järjestelmällä tehtävät ihmisen päätökset olisivat mahdollisimman viisaita, turvallisia, laadukkaita ja nopeita. Tekoälyominaisuudet siis vapauttavat operaattorin rutiineista tekemään työtä, johon ihmisen arviointikykyä todella tarvitaan. Kun kone hoitaa rutiinit, ihmiselle jää aikaa pohtia päätöksiä tarkemmin, vaikka päätöksenteon sykli nopeutuisi esimerkiksi hybridiympäristössä. Koska tietoa tulee useista lähteistä useassa eri muodossa jatkuvasti, ihmisellä ei ole mahdollisuutta hallita sitä kaikkea manuaalisesti. Tässä tarvitaan tekoälyä suodattamaan, jalostamaan ja löytämään datasta huomionarvoiset asiat ja näin ohjaamaan ihmisen huomiota niihin. Teköälyä tarvitaan tukemaan päätöksentekoa OODA-luupin jokaisessa vaiheessa.

Harjoittelu ja autonomiset operaatiot mahdollistavat datan hyödyntämisen

Älykkäitä menetelmiä tai järjestelmiä voidaan käyttää myös luomaan harjoitusskenaarioita ja simuloimaan vastustajia tai eri vaihtoehtoja. Operatiivisen tempon kasvaessa päätöksentekijä eli operaattori pystyisi siis ajamaan skenaariotarkasteluita mahdollisine seurauksineen. Tähän tarvitaan dataa. Liiketoiminnan johtamisessa ja taloudessa tai teollisuudessa dataa on järjestelmästä useimmiten jo valmiiksi saatavissa. Puolustusympäristössä dataa taas syntyy usein vasta varsinaisessa tilanteessa, jolloin muihin liiketoimintaympäristöihin verrattuna on suurempi tarve synteettiselle datalle.

Älykkäillä menetelmillä syntynyt data on järjestelmän käytettävissä. Kytkemällä todelliseen johtamisjärjestelmään simuloituja joukkoja ja todellisia fyysisiä joukkoja pystytään harjoittelemaan monipuolisemmin ja todentuntuisemmin mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä. Live, Virtual, Constructive eli LVC mahdollistaa harjoittelun todellisella operatiivisella järjestelmällä ja todellisilla skenaarioilla. Tämä mahdollistaa kustannussäästöjä, koska suurempia skenaarioita varten ei tarvitse mobilisoida suuria määriä kalustoa ja ihmisiä.

Autonomia on myös tärkeä tekoälyn ja analytiikan soveltamiskohde. Erityinen kiinnostuksenkohde ovat tällä hetkellä autonomiset operaatiot, joissa ihminen ja kone toimivat operaatiossa rinnakkain. Parveilu ja älykkäät parvialgoritmit muodostavat autonomisen toiminnan perustan, jossa yksittäiset hajautetut laitteet pystyvät joko yksin tai ryhmässä tekemään niille käsketyn tehtävän. Hajautetuilla laitteilla on sensoreita ja älykästä datan prosessointikykyä, joka mahdollistaa optimoidun datavuon laitteilta palvelimille ja toisaalta datan prosessointikyvyn hajautuksen.

Mitä älykkään johtamisjärjestelmän rakentaminen vaatii?

Lähtökohdat älykkäiden johtamisjärjestelmien rakentamiselle koostuvat toimialaymmärryksestä, tekoälymenetelmien osaamisesta ja mahdollisuuksien tunnistamisesta, kriittisten tietojärjestelmien ja taistelunkestävien järjestelmien kehittämisestä sekä ajanmukaisista työskentelytavoista. Kriittisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen edellyttää lisäksi huippuluokan yritysturvallisuutta, joka sisältää tilaturvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden, tietoturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja laatukriteerien kuten AQAP-laatusertifiointien täyttymisen.

Insta on sitoutunut näiden sotilastason vaatimusten täyttämiseen, tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen ja pitkäjänteiseen järjestelmäkehitystyöhön. Olemme digitalisoineet Puolustusvoimien prosesseja ja johtamista jo vuosikymmeniä – muuttaneet kynän ja paperin digitaalisiksi. Pystymme rakentamaan suurissa hankkeissa merkittävän kokoisia järjestelmiä, jotka päätyvät kriittiseen operatiiviseen käyttöön. Strategisena kumppanina huolehdimme asiakkaan suorituskyvystä koko järjestelmän pitkän elinkaaren ajan.

Vahvuutta ekosysteemeistä

Aikaisemmin järjestelmiä rakennettiin usein annettujen kiinteiden vaatimusten pohjalta prosessimaisesti, mutta nykyään nojaudutaan pääosin iteratiiviseen ja inkrementaaliseen ketterään kehittämiseen, jossa pystytään joustavasti huomioimaan teknologian kehittyminen ja muuttuva maailma. Nykyään on myös harvinaisempaa, että yksi toimittaja rakentaa kokonaisen järjestelmän valmiiksi yksin. Yhä useammin toimitaankin monitoimittajaekosysteemeissä, joissa kullakin ekosysteemin toimijalla on sovittu vastuu ja rooli osana lopputuotteen synnyttämistä.

Älykkäisiin ominaisuuksiin liittyen voidaan havaita, että vaikkapa tekoälyä on vaikea ostaa tuotteena. Sen sijaan hankitaan osaamista ja käsipareja. Asiakkaan tulee tällöin tietää, mitä tarvitsee ja mitä haluaa ostaa. Tässä teollisuuden kumppanirooli tulee kasvamaan entisestään. Kehittämis- ja tukitoimintaa on mahdollista ulkoistaa, samoin hankkeiden käynnistämiseen on mahdollista hankkia tueksi konsultointia.

Perinteinen asiakas-toimittajamalli on muuttunut hybridimalliin. Ekosysteemeissä rakennetaan suorituskykyä yhdessä useamman toimittajan ja asiakkaan kanssa yhteisten tavoitteiden mukaan. Ekosysteemien jäsenten tulee tällöinkin täyttää turvallisuuden ja laadun suhteen vaaditut kriteerit. Pitkä kokemus alalta, syvällinen asiakkaan tuntemus sekä yrityksen kyvykkyys mahdollistavat sen, että Insta on tyypillisesti näissä hankkeissa keskeisessä roolissa, esimerkiksi integraattorina

Johtamisjärjestelmäkokonaisuuden rakentaminen on jatkuva prosessi

Puolustusvoimilla on suorituskykytarve, johon osaltaan vastataan teknologialla ja kehitettävillä järjestelmillä. Mikään ohjelmistoperustainen järjestelmä ei tule koskaan kokonaan valmiiksi, vaan järjestelmiä jatkokehitetään ja ylläpidetään jatkuvana prosessina. Puolustustoimialalla toimivien tahojen tulee tietää, miten järjestelmiä hankitaan, operoidaan, ylläpidetään, miten niiden elinkaari hallitaan – ja miten hallitaan seuraava teknologinen suorituskykyloikka, joka tulee aina jossain vaiheessa vastaan. Strategisen kumppanin kokemukseen sekä laajaan ja syvälliseen näkemykseen nojaamalla syntyy yhä suorituskykyisempi tulevaisuuden johtamisjärjestelmäkokonaisuus, joka on ketterä ja kustannustehokas kehittää, operoida ja ylläpitää ja joka vastaa loppukäyttäjien tarpeisiin sekä todelliseen suorituskykytarpeeseen.

Kirjoittajat

Karri-Tuomas Salli

Seppo Merikoski

Haluaisitko kuulla lisää Instan johtamisjärjestelmistä ja tilannekuvaratkaisuista?

Lue lisää