Instan eettiset säännöt

Instan eettisten sääntöjen mukaisesti toimiessaan, jokainen instalainen noudattaa Instan arvomaailmaa.

Lähtökohta

 • Insta on järjestänyt sisäisen ja ulkoisen toimintansa tässä dokumentissa kuvattujen eettisten sääntöjen pohjalta. Eettisen toimintatavan noudattaminen on osa toimintajärjestelmän mukaista toimintaa.
 • Insta kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Insta ei hyväksy minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen, uskonnon tai muun tekijän johdosta.
 • Insta toiminnan peruslähtökohtana on luotettavuus, mikä edellyttää tinkimätöntä turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista kaikessa toiminnassa. Insta kantaa toimintaansa liittyen vastuun työyhteisön, asiakkaiden ja yhteistyötahojen sekä ympäristön turvallisuudesta.
 • Insta noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja muita yhteiskunnallisia normeja sekä hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa. Tähän kuuluu muun muassa hyvien työolojen tarjoaminen, kilpailulainsäädännön noudattaminen, vapaan kilpailun edistäminen, lahjonnan ja korruption torjunta, yrityksen hyvä hallinnointitapa sekä aineettomien oikeuksien suojaaminen ja tunnustaminen.

Tavoitteet ja arvot

 • Instan tavoitteena on kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa, tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toimia vastuullisena työnantajana.
 • Instan arvot ovat kaiken toiminnan perusta.
 • Arvot ovat: teemme kerralla kunnollista, pidämme lupauksemme, osaamme ja onnistumme yhdessä.

Asiakkaat

 • Insta auttaa asiakkaitaan kehittämään ja varmistamaan toimintansa suorituskykyä ja tuloksia toimittamalla ja ylläpitämällä luotettavaa ja nykyaikaista automaatio-, puolustus- ja turvallisuusteknologiaa vaativiin olosuhteisiin.
 • Insta pyrkii toimimaan markkinoilla korkeatasoisesti ja kilpailukykyisesti tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita.
 • Konsernin emoyhtiön päätehtävinä on luoda palveluillaan edellytyksiä sille, että toimialojen ja liiketoimintayksiköiden strategiset päämäärät voidaan saavuttaa, kehittää liiketoimintaportfoliota ja organisaatiota sekä varmistaa toiminnan edellyttämä osaaminen.

Henkilöstö

 • Installe henkilöstö on keskeisin voimavara. Siihen pohjautuvalla ammattitaitoisella osaamisella on olennainen vaikutus koko liiketoiminnan menestymiselle.
 • Työsopimuksissa ja toimintavoissa turvataan kaikille tasavertaisesti yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työssään ja kannustetaan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä.
 • Insta ei käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä hyväksy yhteistyökumppaneiltaankaan sellaisia työoloja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa.
 • Jokaisen instalaisen tulee välttää joutumasta eturistiriitatilanteeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa muun kuin kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottamista tai antamista.

Työterveys ja työturvallisuus

 • Insta on sitoutunut tarjoamaan turvallisen työympäristön ja vähentämään sellaisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai heikentää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Sopimukset

 • Insta noudattaa rehellisyyttä ja avoimuutta yhteistyössä liikekumppaniensa kanssa ja kunnioittaa tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme.
 • Insta edellyttää liikekumppaneiltaan, alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan, että nämä noudattavat kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Insta sisällyttää hankintasopimuksiinsa eettisiä vaatimuksia ja pyrkii valvomaan vaatimusten toteutumista tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.
 • Insta tarkistaa keskeisten alihankkijoidensa ja käyttämiensä konsulttien taustat ja edellyttää heiltä tarkoituksenmukaista toimialaosaamista sekä hyvämaineista ja nuhteetonta taustaa.

Tiedot ja tietoturvallisuus

 • Insta sitoutuu suojaamaan asiakastietojensa luottamuksellisuuden voimassa olevien sopimusten, lakien, menettelytapaohjeiden ja turvallisuuspolitiikkojensa mukaisesti.
 • Insta pitää kirjanpitoa ja arkistoja hyvän hallintotavan mukaisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joilla on tietoihin oikeus. Tiedoille on nimetty omistajat, jotka vastaavat käyttöoikeuksien myöntämisestä.

Ympäristö ja kestävä kehitys

 • Kunnioitamme ympäristöä ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen politiikka.
 • Installa on ISO14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja yrityksen hallituksen hyväksymä ympäristöpolitiikka, joka asettaa ympäristötoiminnan tavoitteet.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä Insta pyrkii takaamaan liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan myös poikkeusoloissa ja ottaa osaa huoltovarmuutta edistävään kansalliseen toimintaan.
 • Insta ei tarjoa lahjoituksia, myönnä etuuksia tai muita hyötyjä eikä taloudellisesti merkittäviä lahjoja valtion virkamiehille, poliittisille puolueille tai ammattiyhdistysjärjestöille lukuun ottamatta lakien ja niiden säännösten tai muiden sisäisten ohjeiden sallimia poikkeuksia.

Säännösten noudattaminen

 • Jokaisen instalaisen tulee kunnioittaa Instan arvoja ja kannustaa myös toisia niiden kunnioittamiseen.
 • Jokaisen tulee noudattaa näitä eettisiä sääntöjä kaikessa toiminnassa, esim. kaupankäynnissä, alihankinnassa, toimituksissa, liiketoiminnan kehittämisessä ja muissa liiketoiminta- ja työsuhteissa.

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja