INSTAN EETTISET PERIAATTEET

 

Sisältö

 

Instan eettisten periaatteiden tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta.

Instan eettiset periaatteet sisältävä seuraavat osa-alueet:

 • Instan arvot
 • Lain noudattaminen
 • Ihmisoikeudet ja henkilöstö
 • Ympäristö
 • Liiketoiminnan lahjomattomuus
 • Kilpailulainsäädännön noudattaminen
 • Liiketoiminnan luottamuksellisuus
 • Omaisuuden turvaaminen
 • Toimittajat ja kumppanit
 • Asiakkaat
 • Turvallisuus
 • Toiminnan jatkuvuus
 • Instan edustaminen
 • Vastuu

Instan arvot

 

Instan tavoitteena on kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa, tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toimia vastuullisena työnantajana. Jokaisen Instalaisen tulee kunnioittaa Instan arvoja ja arvomaailmaa sekä kannustaa myös toisia niiden kunnioittamiseen.

Instan arvot ovat kaiken toiminnan perusta.

 • teemme kerralla kunnollista
 • pidämme lupauksemme
 • osaamme ja onnistumme yhdessä

Lain noudattaminen

Insta noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja muita yhteiskunnallisia normeja sekä hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Ihmisoikeudet ja henkilöstö

Insta turvaa työsopimuksissa ja toimintavoissa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työssään ja kannustaa henkilöstöä ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Insta ei käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä hyväksy yhteistyökumppaneiltaankaan sellaisia työoloja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa.

Jokaisen instalaisen tulee välttää joutumasta eturistiriitatilanteeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa muun kuin kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottamista tai antamista.

Insta kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia eikä hyväksy minkäänlaista syrjintää esim. iän, sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen, uskonnon tai muun tekijän johdosta.

Ympäristö

Insta kunnioittaa toiminnassaan ympäristöä ja käyttää luonnonvaroja vastuullisesti. Tavoitteena on kestävä kehitys.

Installa on ISO14000-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja yrityksen hallituksen hyväksymä ympäristöpolitiikka, joka asettaa ympäristötoiminnan tavoitteet.

Liiketoiminnan lahjomattomuus

Insta tai sen työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa mitään suoria tai epäsuoria lahjoja tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.

Kilpailulainsäädännön noudattaminen

Insta kannattaa laillisia ja rehellisiä liiketoimintatapoja, eikä se käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.

Liiketoiminnan luottamuksellisuus

Instan ja sen työntekijöiden on kunnioitettava liiketoimintatietojen luottamuksellisuutta.

Insta pitää kirjanpitoa ja arkistoja hyvän hallintotavan mukaisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joilla on tietoihin oikeus. Tiedoille on nimetty omistajat, jotka vastaavat käyttöoikeuksien myöntämisestä.

Omaisuuden turvaaminen

Instan henkilöstöllä on oikeus käyttää yhtiön omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja velvollisuus suojella sitä menetyksiltä tai luvattomalta käytöltä.

Insta ja sen henkilökunta ovat tietoisia siitä, että   immateriaalioikeudet ovat olennainen osa yrityksen kokonaisomaisuutta, ja ovat sitoutuneita kunnioittamaan ja suojaamaan niitä.

Insta ja sen henkilökunta ovat sitoutuneita kunnioittamaan ja suojaamaan Instan sidosryhmien immateriaalioikeuksia.

Toimittajat ja kumppanit

Insta kohtelee toimittajiaan ja kumppaneitaan ammattimaisesti ja asianmukaisesti.

Insta edellyttää eettisten periaatteiden noudattamista arvoketjun eri vaiheisiin kuuluvilta liikekumppaneiltaan.

Insta tarkistaa keskeisten alihankkijoidensa ja käyttämiensä konsulttien taustat ja edellyttää heiltä

tarkoituksenmukaista toimialaosaamista sekä hyvämaineisuutta ja nuhteettomuutta.

Asiakkaat

Instan strategisena lähtökohtana on toimia asiakaslähtöisesti.

Jokaisen instalaisen tulee toiminnassaan ottaa huomioon asiakkaan odotukset ja lisäarvon tuottaminen kaupalliset näkökohdat huomioiden.

Insta kohtelee asiakkaitaan rehellisesti ja pitkäjänteisyyttä tavoitellen.

Turvallisuus

Instan toiminnan peruslähtökohtana on luotettavuus, mikä edellyttää tinkimätöntä turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista kaikessa toiminnassa.

Insta kantaa toimintaansa liittyen vastuun asiakkaiden ja yhteistyötahojen sekä ympäristön turvallisuudesta.

Insta vastaa toimituksissaan ja palveluissaan turvallisuusnäkökohdista sopimusten mukaisesti.

Insta on sitoutunut tarjoamaan turvallisen työympäristön ja vähentämään sellaisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai heikentää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Instan työntekijät ja alihankkijat eivät saa työskennellä Instan toimipaikoissa päihteiden vaikutuksen alaisina.

Toiminnan jatkuvuus

Insta pyrkii takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa ja ottaa osaa huoltovarmuutta edistävään kansalliseen toimintaan.

Instan edustaminen

Kaikkien työntekijöiden edellytetään edustavan Instaa ja sen  toimintaa vastuullisesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiin sekä siten, että Instan mainetta ei vahingoiteta.

Vastuu

Jokaisen Instan työntekijän vastuulla on noudattaa eettisiä periaatteita ja hyvän hallintotavan mukaisia käytäntöjä päivittäisessä työssään.

Johdon vastuulla on varmistaa, että sekä tämän ohjeistuksen sisältö että henki saatetaan organisaatiossa tiedoksi, ymmärretään ja että mahdollisiin laiminlyönteihin puututaan.

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja