Open search

  Nykyaikaista, luotettavaa ja toimintavarmaa vesihuoltoautomaatiota Heinolassa

  Insta toteutti Heinolan vesihuoltolaitokselle luotettavan ja varmistetun automaatiojärjestelmän, jonka nykyaikaiseen valvomoratkaisuun oli vaivatonta liittää vesilaitosten, jätevesipumppaamoiden ja muiden laitoskohteiden kaukovalvonta. Hankkeessa uudistettiin jätevedenpuhdistamon automaation lisäksi puhtaan veden kohteiden ja jätevedenpumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmien viestiliikenneyhteydet. Lopputuloksena Heinola sai nykyaikaisen, toimivan ja laajennettavissa olevan järjestelmän sekä standardoidut automaatioratkaisut, joita on vaivaton ylläpitää ja huoltaa.

  Heinolan kaupungin vesilaitos tuottaa vesihuollon palveluja asukkaille ja alueella toimiville yrityksille. Vesilaitos huolehtii hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta, toimivista vesihuoltoverkoista sekä tehokkaasta jätevedenpuhdistuksesta tehden työtä vesistöjen ja muun ympäristön puhtauden eteen.

  Heinolan kaupungin Sahanniemen jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1976 kemialliseksi suorasaostuslaitokseksi. Vuonna 1996 se saneerattiin kaksilinjaiseksi biologiskemialliseksi aktiivilietelaitokseksi. Puhdistamolla käsitellään noin 21 000 asukkaan jätevedet.

  Jätevedenpuhdistamoa oli saneerattu laajemmin edellisen kerran 1990-luvulla. Ympäristöluvan kiristyneet puhdistusvaatimukset, laitokselle kertynyt ikä ja päätös käsitellä myös teollisuuskaatopaikan suotovedet toimivat taustatekijöinä keväällä 2018 käynnistyneelle saneeraus- ja laajennusurakalle.

  Hiljan päättyneessä saneerauksessa laajennettiin ilmastusaltaita, uusittiin puhdistamon lietteenkuivaus ja rakennettiin metanolin annostuslaitteisto. Samalla uusittiin koneistoa, instrumentointia, sähkölaitteita ja automaatiota sekä tehtiin erilaisia kunnostustöitä.

   

  Heinolan_Sahanniemen_jatevedenpuhdistamoKuvassa puhdistamon yleisnäkymää saneerauksen jälkeen

   

  Uudistukset ja laajennukset toteutettiin käyttäjälähtöisesti

  – Laajennuksessa paitsi päivitettiin prosessin eri vaiheita vastaamaan nykypäivän tiukentuneita vaatimuksia, uudistettiin automaation ja huollon saatavuutta käyttäjälähtöisemmäksi, Heinolan kaupungin vesihuoltolaitoksen sähköinsinööri Sami Savonen taustoittaa.

  – Projektia vietiin eteenpäin Instan kanssa siten, että henkilökunta pääsi esittämään toiveitaan ja ajatuksiaan. Prosessihoidettavuus helpottui vanhaan järjestelmään nähden.

  Syksyllä 2018 jätevedenpuhdistamossa aloitettiin automaatiosaneeraus, jossa koko prosessiautomaatiojärjestelmä uudistettiin. Instan kokonaistoimitus kattoi muun muassa uuden, redundanttisen valvomoratkaisun, InstaWahti-ohjelmistot sisältävät raportointi-PC:t sekä iPad-tabletit.

  Jatkohälytyksien luotettavuuden lisäämiseksi valvomon GSM-jatkohälytysjärjestelmä kahdennettiin.

  Heinolassa myös saneerattiin puhdasvesikohteiden ja jätevesipumppaamoiden paikallisautomaatiot. Lisäksi kohteiden viestiliikenne uudistettiin radio- ja 4G-verkkoratkaisuilla.

  Päävalvomosta voidaan nyt seurata kaikkia Heinolan vesilaitoskohteita keskitetysti. IPad-tablettien avulla päivystäjät voivat lisäksi valvoa etänä puhdistamon prosessiautomaatiota ja operoida puhdas- ja jätevesipuolen kaukovalvontaa.

  Jätevedenpuhdistamon automaatiota laajennettiin kattamaan myös kalkin valmistus ja annostelu, lietteen vastaanotto ja hulevesipumppaamon automaatio. Ilmastusaltaiden laajennuksen yhteydessä ilmastuksen ohjausprosessi uudistettiin kokonaisuudessaan.

   

  Heinolan_jatevedenpuhdistamon_ilmastusaltaillaIlmastusaltailla on nyt käytössään nykyaikainen prosessinohjausjärjestelmä. Vasemmalta oikealle: vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti, puhdistamon käyttöinsinööri Jake Nylund, rakennuspäällikkö Ari Matteinen ja sähköinsinööri Sami Savonen.

   

  Radiomastoja, kaukovalvontaa ja paikallisautomaatiota ripeällä aikataululla

  Puhdistamon saneerauksen käynnistyttyä tuli tarve uudistaa puhdasvesikohteiden ja jätevedenpumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmien viestiliikenneyhteydet. Kuparikaapeliverkon välityksellä toimiva kaukovalvontajärjestelmä oli käyttöikänsä päässä ja yhteyksiä ylläpitänyt operaattori oli luopumassa palveluistaan – viestiliikenne laitosten välillä loppuisi. Uudistus tuli toteuttaa ripeällä aikataululla. Projekti aloitettiin vedenjakelun kannalta tärkeimmillä kohteilla.

  Vedenottamoiden ja ylävesisäiliöiden paikallisautomaation ja kaukovalvonnan saneerausprojekti käynnistyi syyskuussa 2019 järjestelmän suunnittelulla. Vaikka radio- ja 4G-verkoston rakentaminen mäkisessä maastossa oli haastavaa, kaukovalvontajärjestelmä onnistuttiin saamaan käyttökuntoon puolessa vuodessa.

  Vaikka aikataulu oli tiukka, saneerauksen yhteydessä huomioitiin myös sähköteknisten ratkaisuiden elinkaaren jatkuvuus ja käyttövarmuuden parantaminen. Kohteissa samalla uudistettiin sähkökeskuksia ja taajuusmuuttajia.

  Savonen kuvailee eri aikakausina rakennettujen puhdasvesikohteiden olevan käytännössä uniikkeja, mikä on lisännyt selvitykseen ja toteutukseen liittyvää työtä verrattuna uudempiin samalla toteutuskaavalla tehtyihin laitoksiin. Saneerauksen yhteydessä on jouduttu tekemään monenlaisia parannuksia.

  Puhtaan veden kohteisiin lisättiin paikallisia ajotapoja, joilla vedenjakelu voidaan turvata poikkeustilanteessa sekä puhdasvesiverkon painemittauksia, joilla valvoa verkoston kuntoa ja selvittää mahdollisen vuototilanteen sattuessa vuotokohta nopeammin. Kaikkiin kohteisiin toteutettiin myös nykypäivän vaatimusten mukainen automaation ohjaama verkoston desinfiointimahdollisuus tarvittaessa.

  Käyttäjä pystyy nyt helposti valitsemaan halutun syötettävän liuosvahvuuden laimennuksen ja tarpeellisen kemikaaliannostuksen automaation avulla.

  – Näiden lisäyksien tuloksena prosessien säädettävyys ja toimintojen hallinta on parantunut, Savonen summaa.

  Muina hyötyinä hän mainitsee turvallisuuden, jota automaation kautta eri kohteissa toteutettu murtohälytysjärjestelmä on lisännyt, sekä kustannussäästön oikean kemikaalien annostuksien myötä.

  Heinolan_puhdistamon_kayttoinsinooriKuvassa puhdistamon käyttöinsinööri Jake Nylund suorittamassa tarkastustoimenpiteitä.

   

  "Ei tarvitse tyytyä keskinkertaiseen, vaan voi tehdä parasta"

  Seuraavana vuorossa oli jätevedenpumppaamoiden kaukovalvonnan ja paikallisautomaation uusiminen. Kaikki Heinolan 60 jätevedenpumppaamoa on tarkoitus saattaa uuden kaukovalvontajärjestelmän piiriin, ja urakka on tällä hetkellä puolivälissä. Pumppaamoihin on muun muassa lisätty automaatiosta riippumattomat varakäytöt jätevesien ylivuotojen välttämiseksi. Tarkoitus on niin ikään saattaa myös puhtaanveden paineenkorotusasemat automaation ja kaukovalvonnan piiriin, minkä jälkeen kumppanuus jatkuu automaatiojärjestelmän huollon ja ylläpidon merkeissä.

  Prosessin edetessä kaikki Heinolan vesihuollon automaatioratkaisut yhdenmukaistettiin. Suunnitellessa paitsi otettiin huomioon, millaisia toiminnallisuuksia pumppaamoihin halutaan, huomioitiin myös huoltopuoli – laitokset ovat jatkossa varaosa- ja kunnossapitomielessä yhdenmukaisia, mikä helpottaa niiden huoltoa ja ylläpitoa.

  – Vanhemmissa kohteissa vanhan sähköautomaation dokumentaatio ei vastannut nykypäivän tasoa. Saneerauksen yhteydessä päivitettiin dokumentaatiota vastaamaan nykytilannetta, Savonen kertoo.

  Yhteistyön Instan kanssa Sami Savonen kuvaa sujuneen hienosti ja ammattimaisella otteella.

  – Yhteistyö on sujunut kiitettävällä tasolla, vaikka projektissa on haasteita riittänyt. Asioita on viety eteenpäin, ja kun eteen on tullut ongelmia, ne on saatu ratkaistua yhdessä saman tien, Savonen kiittelee.

  – Installa ei tyydytä helpoimpaan ratkaisuun, jolla päästäisiin eteenpäin, vaan asiat viedään niin loppuun asti kuin pystytään. Meidän ei ole tarvinnut tyytyä keskinkertaiseen ratkaisuun, vaan nyt on tehty asiat niin hyvin kuin se on tällä nykypäivän tietämystasolla mahdollista.

  – Meillä on nyt käytössämme nykyaikainen ja tarvittaessa helposti laajennettavissa oleva järjestelmä, jolla päästään taas pitkälle eteenpäin tulevaisuuteen nykyajan tiukkenevissa vaatimuksissa.

  Lisätietoja

  Timo Niemistö