Open search

  Harjoitusblogi 1/5 - Kriisijohtamiskyky kuntoon simuloidulla johtamisharjoituksella

  Tulemme esittelemään kriisinhallintaharjoitustoimintaa viisiosaisessa blogisarjassa, joka julkaistaan noin kuukauden välein. Aluksi kerromme, mistä simuloidussa Trasim-johtamisharjoituksessa on kysymys. Sitten avaamme hieman Trasim-harjoitusalustamme toimintaa ja kerromme mitä hyötyjä siitä on harjoitusta järjestävälle organisaatiolle. Tämän jälkeen syvennämme aihetta ja tuomme esille harjoitusten yleisiä hyötyjä ja havaintoja.

   

  Toimintaympäristön muutos ja epävakaus haasteena

  On entistä vaikeampi nähdä, miten toimintaympäristö kehittyy. Lisäksi muutokset toimintaympäristössä ovat entistä arvaamattomampia ja ne tapahtuvat entistä nopeammin. Samaan aikaan organisaation toiminta ja toiminnot ovat entistä verkottuneempia. Organisaatiot ovat riippuvaisempia yhteistyöverkostoistaan, ja nykypäivänä vakavissa häiriötilanteissa ollaan harvoin yksin. Fyysinen ja digitaalinen toimintaympäristö kietoutuvat tiiviimmin yhteen. Sosiaalinen ja verkkomedia reagoivat nopeasti tapahtumiin. Verkossa myös virheellinen tieto leviää nopeasti ja tähän on pystyttävä reagoimaan.

  Näistä syistä myös johtaminen erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa on monimutkaisempaa kuin aikaisemmin. Tilannetieto ja tilannekuva ovat pirstaleisina eri alustoissa ja lähteissä. Tilannekuvan muodostamiseen tarvitaan entistä laajempi verkosto eri toimijoita oman organisaation sisältä ja ulkopuolisista sidosryhmistä. Tiedon kokoaminen ja tilanneymmärryksen muodostaminen vievät aikaa – jota kriisissä ei ole.

  Muutokset tarkoittavat sitä, että myös harjoitustoimintaa pitää suunnitella entistä kokonaisvaltaisemmin ja yksittäisten harjoitusten pitää olla aiempaa haastavampia ja todentuntuisempia. Harjoituksiin tulee osallistaa entistä laajemmin omia verkostoja ja sidosryhmiä. Pelkkä suuronnettomuus- tai suurhäiriöharjoitus ei enää riitä, vaan tarvitaan harjoituksia kyberhäiriötilanteista, tietosuojaloukkauksista, muista sisäisistä – oman organisaation toimintakyvyn haastavista – ongelmista kuten sähkökatko, vesihuollon katko, päätoimitilojen putoaminen pois käytöstä, keskeisen palveluntoimittajan tai kumppanin putoaminen pois pelistä ja niin edelleen. Maineenhallinta ja viestintä nopeina, monikanavaisina prosesseina korostuvat kaikissa skenaarioissa.

  Testaa johtamisen toimivuutta simuloidussa kriisi- ja häiriötilanteessa

  Yksi suosituimpia palveluitamme on avaimet käteen palveluna toteutettu simuloitu Trasim-johtamisharjoitus. Sen avulla mahdollistamme asiakkaallemme vuorovaikutteisen harjoituksen ja oppimiskokemuksen. Harjoituksessa voi testata valittua skenaariota vasten organisaation häiriötilanteiden johtamisen ohjeiden ja toimintamallien toimivuutta sekä harjoituttaa avainhenkilöitä toimimaan kriisitilanteissa. Harjoitus nostaa esiin prosessin ja ohjeiden sekä henkilöstön osaamisen tason ja kehitystarpeet. Kun kriisi on simuloitu ja harjoitus on asiantuntevasti toteutettu, on turvallista harjoitella henkilökohtaista ja organisaation toimintaa poikkeustilanteessa – ja oppia onnistumisista ja virheistä,. Turvallisuus korostuu myös Trasim -harjoitusalustassamme, jota ylläpidetään ja hallinnoidaan omassa ympäristössämme.

  Harjoitukset heräävät henkiin ja innostavat osallistujia

  Harjoitusskenaario valitaan aina organisaation lähtökohdista ja tilanteesta luodaan todentuntuinen. Yhteisen tilannekuvan rakentaminen ja jakaminen sekä sosiaalisen ja verkkomedian reaktioiden ymmärtäminen ja niihin reagointi ovat Trasim-harjoituksessa keskeisessä osassa. Harjoituksia elävöitetään tilannepäivityksillä, kuvilla, kartoilla, videoklipeillä sekä uutis-, verkko- ja sosiaalisen median päivityksillä. Todentuntuisuutensa vuoksi simuloidut harjoitukset on koettu hyödyllisiksi, innostaviksi ja motivoiviksi.

  Mihin simuloidut johtamisharjoitukset sopivat?

  Simuloitua Trasim-johtamisharjoitusta ja Trasim-harjoitusalustaa voi hyödyntää kriisi-, poikkeus-, häiriötilanne, kyber- ja valmiusharjoituksissa, joita toteutetaan yritysten, viranomaisten, kuntien ja kaupunkien sekä oppilaitosten johdolle ja avainasiantuntijoille. Harjoitus voi usein ajoittua heti ohjeistuksen tai organisaatiomuutosten tai avainhenkilöiden vaihdosten jälkeen. Harjoituksen voi toteuttaa täysin itsenäisenä kokonaisuutena tai kytkeä toisen tahon valmisteleman harjoituksen oheen esim. rikastamaan perinteistä suuronnettomuusharjoitusta tai laajan verkoston harjoitusta (kuten kyberturvallisuuteen keskittyvät kansalliset Taisto-harjoitukset).

  Trasim on helppokäyttöinen ja tehokas

  Simuloiduissa johtamisharjoituksissa Trasim-harjoitusalusta mahdollistaa harjoituksen tilannetta eteenpäin vievien tilannetietojen (harjoitussyötteiden) välittämisen kaikille harjoittelijoille samanaikaisesti sijainnista riippumatta. Syötteet voidaan julkaista manuaalisesti tai automaattisesti ajastettuna. Laajemmatkin harjoitukset voidaan näin toteuttaa tehokkaasti. Trasim-harjoitukset ovat muokattavissa ja toistettavissa helposti. Trasim on helppokäyttöinen, eikä harjoittelijoille tarvitse järjestää erillistä käyttökoulutusta perustasoisissa harjoituksissa. Lisäksi alkuun pääsee helposti, sillä asiantuntijamme voivat vastata harjoituksen suunnitteluvaiheen etenemisestä ja aikatauluista. Harjoituksen valmisteluvaiheessa Trasimia voidaan hyödyntää projektiryhmän työn tukena sekä harjoittelijoiden ennakkoaineistojen jakamisessa.

   

  Lue lisää harjoituspalveluistamme

   

  TRASIM-harjoitusalustan hyödyt  simuloidussa johtamisharjoituksessa
  • Trasim-harjoitusalustamme avulla voidaan toteuttaa visuaalisia, dynaamisia ja vuorovaikutteisia harjoituksia
  • Verkkoselaimella käytettävä pilvipalvelu-alusta mahdollistaa sen, että osallistujien ei ole pakko olla fyysisesti samassa paikassa harjoituksen aikana
  • Harjoitusalustaa voidaan käyttää läpi koko harjoitusprosessin suunnittelusta toteutukseen
  • Erilaisia rooleja ja käyttöoikeuksia voidaan jakaa sekä suunnittelijoille että harjoittelijoille
  • Harjoitusalustan käyttö on helppoa eri tietotekniset taidot omaaville
  • Harjoitusalustan tiedot pysyvät Suomessa

  Lisätietoja:

  Tatu Monto

  Martti Setälä

  Joel Muujärvi

  Marko Väinölä

  Ari Parviainen