Open search

  Insta Group Oy – puolustusvoimien strateginen kumppani

  Ensimmäinen vuosi Insta ja Suomen Puolustusvoimien välistä strategista kumppanuutta on nyt takana. Lue mitä liiketoiminnan kehitysjohtaja Erkki Hartikka kirjoitti aiheesta blogiimme. Artikkeli julkaistiin myös Logistiikkaupseeri-lehdessä marraskuussa 2016.

  Puolustusvoimien strategisen kumppanuuden ytimessä on varmuus yrityksen valmiudesta ja kyvystä tuottaa sovittuja palveluita puolustusvoimille myös poikkeusoloissa. Varautuminen toimimaan poikkeusoloissa edellyttää etukäteen tehtyä tarkkaa suunnittelua ja toimintojen valmistelua. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että niin yritys kuin puolustusvoimat voivat suhtautua luottavaisesti mahdollisiin poikkeusoloihin toiminnan hallitun jatkuvuuden näkökulmasta.

  Suomi on eurooppalaisittainkin pieni maa sekä väestön että taloudellisten resurssien suhteen. Suomeen on kuitenkin osattu luoda kansalliset erityispiirteemme ja välttämättömät taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset reunaehdot huomioiva toimintamalli valtiollisen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi myös poikkeusoloissa. Suomalaisella toimintamallilla on kuvaava nimi: kokonaismaanpuolustus. Nimi kuvaa hyvin yhteistä tavoitettamme huolehtia suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja elintärkeiden toimintojen turvaamisesta viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli on vuosikymmenten aikana osoittautunut varsin tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi.

  Kokonaismaanpuolustuksessa suomalaisella elinkeinoelämällä on keskeinen rooli. Puolustusvoimat ja kotimaiset yritykset ovat verkottuneet jo normaalioloissa toimimaan yhdessä valmistautuen samalla poikkeusolojen yhteistoimintaan. Poikkeusoloissa yhteistoiminnan tavoitteena on kotimaisen huoltovarmuuden turvaaminen sotilasjärjestelmien ylläpidon ja muiden tarvittavien palveluiden osalta. Puolustusministeriön julkaisemassa osastrategiassa Puolustushallinnon kumppanuus tämä ilmaistaan seuraavasti: Uskottavan puolustuskyvyn edellyttämät suorituskyvyt voidaan tulevaisuudessa turvata ainoastaan yhä syvenevällä verkottumisella kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkottumisen kautta yksityinen sektori on osana koko yhteiskunnan varautumista sekä puolustuskyvyn ylläpitämistä. Puolustusvoimat keskittyy ydintoimintaansa sotilaalliseen maanpuolustukseen. Tukitoimintojen osalta kehitetään ja laajennetaan verkottumiseen ja yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia.

  Pitkäaikainen yhteistyösuhde

  Insta on ollut puolustusvoimien kumppani jo vuodesta 1972, jolloin Ilmavoimien lentokoneiden avioniikkalaitteiden huoltotoiminta aloitettiin. Kuluneiden lähes 45 vuoden aikana Instan ja puolustusvoimien välinen kumppanuus ja yhteistoiminta ovat syventyneet ja laajentuneet koskemaan kaikkia puolustushaaroja. Vuosien kuluessa Instan toimittamat puolustusvoimien järjestelmien elinkaaripalvelut ovat laajentuneet voimakkaasti. Lähes 30 vuoden ajan Insta on kehittänyt lukuisia tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmiä (TVJ-järjestelmiä) sekä puolustushaaroille että puolustusvoimien yhteisen johtamisen järjestelmiin. Yli 35 vuoden ajan Installa on ollut myös vahva rooli puolustusvoimien simulaattoripohjaisten koulutusjärjestelmien kehittämisessä. Tietoturva on myös merkittävä Instan puolustusvoimayhteistyön alue, jonka merkitys on koko ajan kasvanut kyberuhkien muodostaessa uuden muuttuvan ja kehittyvän taistelukentän.

  Puolustusvoimien kumppanuusstrategiassa todetaan strategisesta kumppanuudesta: Strateginen kumppanuus on puolustusvoimien ja yksityisen sektorin palvelun tuottajan välisen yhteistyön syvällisin muoto. Sen lähtökohtana on sopimukseen perustuva luja, kestävä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka jatkuu myös poikkeusoloissa. Strategiselle kumppanuudelle ominaista ovat yhteiset kehittämistavoitteet ja osapuolten varautuminen ja toimintatapojen kehittäminen rauhan aikana valmiuden eri kohottamisen vaiheita, sodan aikaa ja sodan ajan toimintaa varten. Instan ja puolustusvoimien välinen yhteistyö ja kumppanuus ovat jo vuosia ja vuosikymmeniä olleet luonteeltaan strategisen kumppanuuden määritelmän täyttäviä. Tämä vahvistettiin allekirjoittamalla Instan ja puolustusvoimien välinen strateginen kumppanuussopimus Pääesikunnassa 10.12.2015.

  Instan ja puolustusvoimien pitkästä kumppanuushistoriasta johtuen strategisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen ei muuttanut yhteistyön luonnetta olennaisesti. Työskentely ja toiminnan kehittäminen jatkuvat kuten ennen ja Insta tarjoaa puolustusvoimille kehittyviä palveluita, osaamista ja innovaatioita kuten aikaisemmin. Hieman pelkistäen ja yksinkertaistaen voidaan sanoa, että Instan ja puolustusvoimien välinen strateginen kumppanuussopimus ja siihen kirjatut mekanismit ja toimintatavat ainoastaan vahvistivat ja sitoivat uuteen kumppanuuskehykseen jo pitkään olemassa olleet yhteistyömallit, joissa keskeisenä elementtinä on aina ollut jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Strategisesta kumppanuudesta seurannut merkittävä muutos aikaisempaan on voimakkaampi toiminnan jatkuvuuden varmistaminen poikkeusoloissa normaaliolojen toiminnan lisäksi. Strateginen kumppanuussopimus asettaa Installe erityisiä vaatimuksia varmistaa edellytykset toimia ja tukea puolustusvoimien ydintoimintoja myös poikkeusoloissa. Poikkeusolojen toiminnan valmistelu ja suunnittelu tehdään läheisessä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

  Strateginen kumppanuus luo jatkuvuutta

  Strateginen kumppanuus on sopimus, joka edellyttää myös yritykseltä vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista puolustusvoimien tukemiseen ja asettaa vaatimuksia ja reunaehtoja yrityksen toiminnalle ja henkilöstölle. Esimerkiksi avainhenkilöstön sijoituksia puolustusvoimien sodanaikaisiin tehtäviin on purettava ja yrityksen on varattava heitä yrityksen omiin kriittisiin strategiseen kumppanuuteen liittyviin tehtäviin (VAP-varaukset). Strateginen kumppanuus perustuu luottamukseen, avoimeen informaation vaihtoon ja jatkuvuuteen. Luottamus on ansaittava ja se syntyy organisaatioiden pitkäjänteisen ja ennustettavan yhteistoiminnan tuloksena. Puolustusvoimien on voitava luottaa siihen, että se saa strategiselta kumppaniltaan tarvitsemansa tuen ja palvelut poikkeusoloissa ja toisaalta yrityksen on voitava luottaa siihen, että yhteistyö on jatkuvaa ja mahdollistaa osaamisen ja resurssien säilyttämisen poikkeusolojen toimintaa varten. Strategisen kumppanuuden perustana on sotataloussopimus. Sotataloussopimuksella strateginen kumppani sitoutuu varaamaan tarvittavat resurssit strategisen kumppanuussopimuksen mukaisten palveluiden toimittamiseen puolustusvoimille myös poikkeusoloissa. Sotataloussopimus asettaa siis strategiselle kumppanille huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvät vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa palveluiden häiriötön jatkuminen poikkeusoloissa.

  Instan ja puolustusvoimien välisen strategisen kumppanuuden ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Sopimuksen mukainen toiminta on käynnistynyt tehokkaasti ja yhteistoimintaan liittyviä uusia yhteistoimintaprosesseja ja toimintamalleja on kehitetty ja kehitetään mm. yhteisissä kumppanuusharjoituksissa ja niitä on otettu käyttöön sujuvasti. Strateginen kumppanuus on vaativa yhteistyön muoto ja sen ylläpitäminen edellyttää sitoutumista ja panostuksia sopimuksen kummaltakin osapuolelta. Strateginen kumppanuus varmistaa osaltaan kotimaisen huoltovarmuuden ylläpitämistä kokonaismaanpuolustuksen tavoitteiden ja hengen mukaisesti. Valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista todetaan: Valtio ylläpitää ja tukee keskeisiin kansallisiin turvallisuusetuihin liittyvää kriittistä puolustusteollisuutta ja sen osaamista sekä palvelutuotantoa tarvittavin toimenpitein. Suomalaisena perheyhtiönä Instan arvomaailmaan ja visioon sisältyy vahvasti maanpuolustuksen tukeminen ja toiminta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi – strateginen kumppanuus konkretisoi ja vahvistaa tämän vision.

  Kirjoittaja

  Erkki Hartikka

  Erkki Hartikka